Ochrona
danych
osobowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu oze.eco

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych KLIMA-THERM Sp. z  o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy oraz Art.6 ust.1 lit. F RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej
  3. Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń oraz przeciwdziałanie oszustwom
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, kontrahenci administratora oraz podmioty przetwarzające
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat od momentu zakupu urządzeń lub usług a w ramach użytkowania portalu do momentu zgłoszenia chęci wyrejestrowania się z portalu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy